KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Univerzalne mašine za ispitivanje materijala

Univerzalne mašine za ispitivanje (kidalice, prese ili kombinovane kidalice-prese) se koriste za ispitivanje materijala ili delova na istezanje, pritisak, savijanje i pri tom se određuju naprezanja u materijalu i druge fizičke veličine. Naziv potiče od činjenice da je na njima moguće izvršiti više standardnih ili specijalnih testova na istezanje, pritisak ili savijanje, kako na epruvetama, tako i na komponentama i konstrukcijama.

Komponente

  • Ram – obično se sastoji od dva jaka oslonca mašine. Mašine manjeg kapaciteta obično imaju jednodelni ram.
  • Davač sile – senzor preko koga se meri sila koju generiše mašina. Obično se radi o davaču sile na bazi mernih traka ili davaču pritiska koji meri indirektno silu preko pritiska u hidrauličnoj instalaciji (samo kod mašina sa hidrauličnim aktuatorom). Potrebno je vršiti periodično etaloniranje indikatora sile (obično prema standardu ISO 7500)
  • Traverza – pomerljivi deo mašine koji može da se pokreće gore-dole. Kod nekih mašina je moguće regulisati brzinu traverze. Nekada se koristi da bi se definisao razmak između donjeg oslonca kako bi se obezbedilo mesto za uzorak koji se ispituje. A nekada se uvodi sila preko traverze pa tada ima funkciju aktuatora. Pogon može biti elektromehanični ili servohidraulični... Neke mašine je moguće programirati tako da budu vođene prema konstantnoj sili, konstantnom prirastu deformacije, cikličnom opterećenju... Potrebno je vršiti periodično etaloniranje indikatora pomeranja i brzine (obično prema standardu ISO 9513)
  • Davači pomeranja ili ekstenzometri – služe za merenje defromacija na uzorku. Potrebno je vršiti periodično etaloniranje ekstenzometara (obično prema standardu ISO 9513)
  • Merna pojačala – elektronske komponente koje služe za obradu signala senzora (davača sile, davača pomeranja, ekstenzometra). Ona napajaju senzor, prikupljaju analogni signal koji pojačavajuj, digitalizuju, primenjuju procedure filtriranja i skaliranja električne u fizičku veličinu.
  • Upravljačka jedinica – elektronske komponente koje regulišu rad mašine
  • Prihvati – dodatni pribor za prihvatanje uzorka u mašinu.

Primena

Priprema i primena su detaljno objašnjeni u metodologiji ispitivanja koja je često opisana standardima. Tu je detaljno navedeno priprema uzorka, fiksiranje, baza merenja, način prikupljanja, obrade i analize podataka.

Uzorak se postavlja u mašinu između hvataljki i ukoliko je potrebno, moguće je postaviti ekstenzometar koji će kontinualno tokom testa voditi zapis o izduženju, sabijanju ili savijanju uzorka. Ukoliko se korsiti davač pomeranja bez ekstenzometra, moguće je kontinualno pratiti rastojanje između poprečne glave i osnovne baze gde se nalaze hvatači uzorka. Ova metoda je jednostavnija, međutim u nekim slučajevima se mogu javiti problemi prilikom merenja, pošto davač pomeranja beleži ne samo deformaciju uzorka, nego i cele mašine, kao i eventualno proklizavanje uzorka u hvatačima.

Kada se mašina startuje, uzorak se opterećuje silom. Tokom testa, sila, deformacije i pomeranja se sinhrono i kontinualno beleže i na onsovu tih zapisa se na kraju testa generiše izveštaj o ispitivanju.

Mašine mogu biti vrlo malog kapaciteta (100N) do vrlo veliki nosivosti 5MN ili više.

TRC PRO rešenja

TRC PRO je do sada uspešno servisirao ili modernizovao više univerzalnih mašina za ispitivanje materijala, kako od renomiranih svetski proizvođača (Schenck, Instron, MTS, Zwick, Amsler) tako i od manje poznatih proizvođača.

Prilikom modernizacije se obično menjaju neke od ključnih komponenata (davači sile, davači pritiska, davači pomeranja, ekstenzometri, merna pojačala, upravljačke jedinice...) i izrađuje se aplikativni softver usaglašen sa međunarodnim standardima ili prema zahtevu korisnika.

Nakon servisa ili nadogradnje mašine, TRC PRO sa svojom akreditovanom laboratorijom za silu, može da izvrši etaloniranje sile prema standardu ISO 7500 i etaloniranje pomeranja i ekstenzometra prema ISO 9513.

Nivoi modernizacije mašina za ispitivanje materijala

Zamena postejećih analognih pokazivača na ručno upravljanim mašinama sa digitalnim indikatorima

Ova nadogradnja obuhvata samo modernizaciju sistema merenja sile i ako je potrebno pomeranja i defeormacije.
Po potrebi se dodaju elektronski senzori koji se povezuju na digitalni indikator.

Tako je moguće dobiti preciznu trenutnu vrednost izmerenih veličina kao i minimalne ili maksimalne vrednosti.

Nadogradnja sa snimanjem izmerenih podataka na PC računar na ručno upravljanim mašinama

Ova nadogradnja obuhvata modernizaciju sistema merenja sile i ako je potrebno pomeranja i defeormacije.
Po potrebi se dodaju elektronski senzori koji se povezuju na merno pojačalo sa izlazom izmerenih vrednosti na PC računar.

Tako je moguće dobiti zapise sile, pomeranja, deformacije kao i izvesti računske veličine kao što su brzina prirasta sile, pomeranja i deformacije ili maksimalne i minimalne vrednosti ovih veličina.

Nadogradnja upravljačkog dela mašine (automatsko vođenje testova) sa snimanjem izmerenih podataka na PC računar

Ova nadogradnja obuhvata nadogradnju upravljačkog dela mašine, tako da se test nakon pokretanja završava automatski i modernizaciju sistema merenja sile i ako je potrebno pomeranja i defeormacije.
Po potrebi se dodaju elektronski senzori koji se povezuju na merno pojačalo sa izlazom izmerenih vrednosti na PC računar. Dodaje se upravljački sistem, pomoću koga je moguće upravljati mašinom po sili, pomeranju, brzini ili deformaciji i brzini defromacije.

Tako je moguće dobiti zapise sile, pomeranja, deformacije kao i izvesti računske veličine kao što su brzina prirasta sile, pomeranja i deformacije ili maksimalne i minimalne vrednosti ovih veličina.