KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
 

Mašine za balansiranje rotora

Mašine za balansiranje (balansirke) ili uravnoteženje rotora se koriste za merenje debalansa rotirajućih delova kao što su rotori električnih motora, ventilatora, turbina, radnih kola pumpi, propelera... Mašina se obično sastoji od dva kruta oslonca sa vešanjem i ležajevima koji se nalaze na nosećem postolju. Rotor koji se proverava se postavlja na oslonce i pogoni se uz pomoć kaiša ili kardana. Kako se deo rotira, pojavljuje se vibracija koja se detektuje u osloncima uz pomoć akcelerometara i taj podatak se koristi za određivanje debalansa u rotoru. Uz informaciju o fazi (uglu) rotora, moguće je odrediti koliko i gde je potrebno dodati ili oduzeti masu kako bi deo bio izbalansiran.

Kruti i meki oslonci

Postoje dva osnovna tipa balansirki: mašine sa krutim osloncima i mašine sa mekim osloncima. Razlika između ova dva tipa je u načinu vešanja oslonca. Kod mašina sa krutim osloncima, uravnoteženje rotora se radi na frekvenciji koja je ispod rezonantne frekvencije oslonaca. Kod mašine sa mekim osloncima, balansiranje se vrši na frekvenciji višoj od rezonantne frekvencije vešanja. Oba tipa imaju određene prednosti i mane.

Mašina sa krutim osloncima je univerzalnija i može da primi rotore većeg raspona masa, pošto mere centrifugalne efekte debalansa i zahtevaju samo povremenu kalibraciju. Dobro služe proizvodnji i servisu manjeg i srednjeg obima. Mašina sa mekim osloncima nije toliko univerzalna, sa obzirom na opseg masa rotora koji se balansiranju. Priprema mašine za pojedini tip rotora zahteva više vremena, pošto je potrebno izvršiti kalibraciju za svaki tip rotora. Međutim, mašine sa meki osloncima su podesnije za veće obime proizvodnje i servisa, kao i za zahtevnija balansiranja (veće tačnosti).

Softver Balancing Wizard

Balancing Wizard je softver razvijen za balansiranje krutog rotora u sopstvenim osloncima ili u balansirki u jednoj ili dve korekcione ravni. Osnovne karakteristike softvera:

 • Balancing WizardAlgoritam uticajnih koeficijenata
 • Probne mase mogu biti privremene ili stalne
 • Provera uticaja probnih masa na promenu nastalog poremećaja inicijalnog debalansa
 • Provera zaostalog debalansa po ISO1940 ili VDI2056
 • Memorisanje kompletnog toka balansiranja u *.ini fajlu (!)
 • Merna ćelija i vaga za određivanje korekcionih masa su deo mernog lanca (!)
 • Softver je nezavisan (univerzalan) od konfiguracije mernog lanca i tipa univerzalnog mernog pojačala
 • Konfiguracija mernog lanca moguće i u toku rada
 • Generisanje eletronskih izveštaja
 • Napredno formatiranje grafika (linearna/log skala, autoskala, zoom, pan, cursor...)

Rekonstrukcija mašina za balansiranje

TRCpro vrši rekonstrukcije i revitalizaciju postojećih mašina za balansiranje:

 • mehanika:
  • zamena i servis pogonskog mehanizma
  • zamena ležajeva
  • zamena oslonih rolnica
 • merni i akvizicijski deo:
 • instalacija PC-a sa softverom Balancing Wizard:
  • izuzetnu ponovljivost rezultata bez upotrebe tracking filtera (TRCpro algoritam!). Ovo omogućuje postizanje najfinijih klasa kvaliteta balansiranja rotora
  • provera kvaliteta balansiranja po ISO 1940
  • integrisana elektronska vaga za merenje masa kontrategova
  • signalna i zvučna indikacija faznog položaja debalansa pri montiranju kontrategova
  • online prikaz vremenskog zapisa sile u svakom od oslonaca i vektorski prikaz snimljenog debalansa
  • memorisanje tipova rotora u bazu podataka
  • čuvanje rezultata balansiranja svakog rotora u bazu podataka (kontrola kvaliteta!)
  • generisanje naprednih elektronskih izveštaja...

Balansiranje rotora u sopstvenim osloncima

Ovaj dodatni modul omogućava balansiranje (uravnoteženje) rotacionih mašina na licu mesta (bez potrebe da se rotor odnosi na mašinu za balansiranje). Moguće je balansiranje jednostavnih i kompleksnih mašina:

 • MVP-2C: balansermogućnost balansiranja u 1, 2, 3 i 4 ravni
 • polarni prikaz merenja
 • mogućnost čuvanja preko 1.000 balansiranja
 • mogućnost balansiranja u jednom zaletanju
 • informacija o odstupanju osrednjenih merenja (broja obrtaja i nivoa vibracija)
 • polarni prikaz probnih masa i korekcijskih masa
 • mogućnost deljenja korekcione mase na dva proizvoljna ugla
 • prikaz kvaliteta balansiranja
 • uz pomoć drugog kanala, moguće je paralelno merenje sa dva akcelerometra, što daje brže, sigurnije i tačnije rezultate
 • mogućnost izbora broja osrednjavanja merenja, kao i izbor fizičke jedinice u kojima se meri
 • izvoz izveštaja na PC

 

Molimo vas da nas pozovete za detaljnu ponudu!