KontaktPartneriDokumentacijaSitemap
Home
samo u okviru TRC pro
 
  ProizvodiPrimena i RešenjaIndustrijeObuka i Seminari  
   

Veliko nam je zadovoljstvo da vas obavestimo da TRC PRO kao sertifikovani centar za obučavanje renomiranog Mobius Instituta i ove godine organizuje međunarodno priznate kurseve za obuku i usavršavanje u oblasti vibrodijagnostike po standardima ISO 18436-2 i ASNT SNT–TC-1A. Dalje u tekstu možete naći detaljnije informacije vezane za:

Mobius Institute i inovativni način obučavanja vibrodijagnostičara

Mobius Institut (www.mobiusinstitute.com) ima sertifikovane centre za obučavanje u preko 30 zemalja. Za ovaj deo Evrope to je  TRC PRO doo. Kursevi koji pokrivaju tematiku vibrodijagnostičkih ispitivanja i laserskog centriranja se u okviru ovih centara redovno održavaju. Kurseve možete odslušati u okviru ovih centara ili pak Mobius sertifikovani instruktor može doći kod Vas i Vama i Vašim kolegama održati jedan od standardnih kurseva ili pak prilagoditi satnicu i sadržaj kursa Vašim potrebama.
Kursevi Mobius Instituta su stimulativni i zabavni – 3D vizuelizacije, simulacije i animacije čine osnovnu razliku u odnosu na tradicionalne kurseve. Bez obzira na kompleksnost tematske celine koja se obrađuje, simulacija i animacija će fenomen koji se objašnjava približiti slušaocu. Mi verujemo da postoji dva načina obuke (i da su klasične trening kompanije prisiljene na primenu prve metode). Prva metoda pokušava da natera slušaoca kursa da što je moguće više zapamti od onoga što mu je predočeno – u toku kursa instruktor Vam predstavlja veliki broj slajdova, grafika i dijagrama, a Vaše je da sve to zapamtite. Osim ako nemate fotografsko pamćenje ovo Vam neće pomoći. Čak i da ga imate i dalje Vam neće biti od pomoći, sa obzirom da je za uspešnu primenu vibrodijagnostičkih znanja i veštima neophodno RAZUMEVANJE prirode vibracionog signala na analiziranoj mašini. Stoga je veoma često da se kandidati koji prođu ovakav vid obučavanja nađu u veoma neprijatnoj situaciji kad ih suočite sa realnim snimcima sa realne mašine.  Mi ne obučavamo na taj način! U analizi kompleksnih vibracionih signala potrebno je praktično razumevanje zašto se pojedine komponente nalaze u spektru, zašto se pojavljuju bočni pojasevi… Ako to sve praktično razumete, nema razloga za daljim pamćenjem ionako netačnih šablona frekventnih spektara za pojedine tipove otkaza. Kako Vam Mobius-ov način obučavanja može pomoći da razumete sve što je potrebno? Kroz interaktivni pristup podržan animacijama, simulatorima i realnim snimcima. Onog momenta kad se, na primer, otkaz koji se objašnjava, vizuelizira, tada će isti biti „zacementiran“ u Vašem pamćenju. Zašto? Zato što to ima smisla – ne morate verovati instruktoru na reč, već jednostavno videti ono što Vam objašnjava.  

Opis kurseva

Kursevi su organizovani tako da su u potpunoj saglasnosti sa odredbama standarda:

 1. ISO 18436.2:2002 Condition monitoring and diagnostics of machines -- Requirements for training and certification of personnel i
 2. American Society for Nondestructive Testing (ASNT) “Recommended Training for Level I and Level II Vibration Analysis” per ASNT SNT-TC-1A recommended practice and the applicable Mobius Institute written practice.

Početni kurs Kategorija I (operater) - Mobius Institute Vibration Technician Category I

CAT IDefinisan po odredbama  ISO 18436.2:2002 Category I and ASNT SNT-TC-1A:2001 Level I
Kurs Vibration Technician (operater) je namenjen za osobe koje su odgovorne za prikupljanje podataka na terenu (skupljanje podataka u ruti). Operater mora da poznaje osnovne tehnike prikupljanja podataka u ruti, da zna kako se pojedini tipovi otkaza manifestuju u frekventnim spektrima i vremenskim zapisima kao i kako da prepozna moguće greške u snimljenim signalima. Osim toga operater mora da poznaje kako da upload-uje i download-uje rutu iz računara u prenosivi analizator vibracija i obratno, da prepozna kad je potrebno merenje ponoviti kao i kad je potrebno odraditi dodatne testove koji nisu možda definisani u ruti.

Zvanični opis kursa:
Pojedinci sertifikovani kao Tehničari odnosno operateri kategorije I mogu biti ovlašćeni od strane svojih nadređenih za poslove jednokanalnih merenja mehaničkih vibracija na rotirajućim mašinama. Oni nisu odgovorni za ispravan odabir senzora, analizatora vibracija kao i odabira metode analize snimljenih vibracija u vremenskom i frekventnom domenu. Isto tako oni ne moraju imati direktan pristup zaključcima koji se izvode na osnovu rezultata ispitivanja. Oni moraju biti kvalifikovani za:

 1. Rad sa prenosivim analizatorima vibracija i preinstalisanim odnosno predefinisanim rutama
 2. Akviziciju podataka sa permanentno instalisanih online sistema
 3. Unos osnovnih podataka o rotirajućim mašinama u bazu podataka softvera za prediktivno održavanje
 4. Upload i download rute
 5. Izvršenje predefinisanih tipova ispitivanja mehaničkih vibracija na rotirajućim mašinama pod stacionarnim radnim uslovima
 6. Prepoznavanje loše snimljenog signala vibracija
 7. Upoređivanje snimljene sumarne vrednosti odnosno signala u vremenskom i frekventnom domenu sa predefinisanim alarmnih/referentnim vrednostima

Detaljnija lista tematskih celina kursa nivoa I je data u matrici na kraju ovog dokumenta

Za pristup slušanju ne postoji nikakav preduslov dok se za potpunu sertifikaciju od kandidata zahteva minimum 6 meseci praktičnog iskustva.

Trajanje kursa: 4 dana + ½ petog dana za opciono polaganje za dobijanje sertifikata Mobius Instituta.

Više o kursu I

Napredni kurs Kategorije III (Vibrodijagnostičar nivoa III) - Mobius Institute Vibration Specialist Category III

CAT IIIDefinisan po odredbama  ISO 18436.2:2002 Category III. Ovaj kurs je preduslov za kurs ISO 18436.2:2002 Category III and ASNT SNT-TC-1A:2001 Level II-part 2.
Kurs  Vibration Specialist odnosno Vibrodijagnostičar nivoa III je namenjen za iskusne vibrodijagnostičare koji nose veći nivo odgovornosti unutar grupe za prediktivno/proaktivno održavanje. Od vibrodijagnostičar nivoa III se zahteva poznavanje sledećih elemenata: detaljno poznavanje rada sa prenosivim analizatorima vibracija – podešavanje i rad (procesiranje podataka): frekventni spektar, vremenski zapis, faza i tehnike demodulacije; detaljno poznavanje i dijagnostika svih mogućih tipova otkaza rotirajućih mašina, terenski testovi za verifikaciju prisustva svakog od otkaza na koji se sumnja; analiza korenih uzroka (root cause analysis); detekcija i analiza rezonantnih stanja (uključujući udarne tehnike i operacione modove rada - ODS); testovi prihvatljivosti rotirajuće opreme; generisanje mernih izveštaja; finansijski aspekti programa prediktivnog/proaktivnog održavanja opreme; kako obezbediti uspešnost programa prediktivnog/proaktivnog održavanja opreme.

Vibrodijagnostičar nivoa III može na sebe preuzeti odgovornost za sprovođenje programa prediktivnog/proaktivnog održavanja opreme i za izbor korektivnih mera za eliminaciju uzročnika povišenih vibracija.

Zvanični opis kursa:
Pojedinci sertifikovani kao Vibrodijagnostičari nivoa III se smatraju osposobljenima za merenja i analizu mehaničkih vibracija na rotirajućim mašinama po prethodno ustaljenim procedurama. Osim svih potrebnih znanja koje poseduje vibrodijagnostičar nivoa II, Vibrodijagnostičari nivoa III su kvalifikovani i za:

 1. Odabir odgovarajućih mernih tehnika za merenje vibracija na pojedinim mašinama odnosno pojedinim aplikacijama
 2. Odabir odnosno specifikaciju merne opreme (hardvera i softvera) kako za prenosive tako i za permanentne sisteme za merenje i analizu vibracija
 3. Merenje i analizu jednokanalnih i dvokanalnih frekventnih spektara, vremenskih zapisa i orbita, kako pod stacionarnim tako i pod nestacionarnim radnim režimima, u slobodnom modu akvizicije i u modu trigerovane fazne akvizicije
 4. Ustanovljavanje programa prediktvnog održavanja mašina na bazi merenja i analize mehaničkih vibracija: definicija mašina za periodični / permanentni monitoring, definicija periodičnosti merenja, planiranje ruta itd.
 5. Ustanovljavanje programa za specifikaciju dozvoljenih nivoa vibracija na mašinama.
 6. Ustanovljavanje testova prihvatljivosti za nove mašine
 7. Merenje i analiza operacionih modova rada (ODS)
 8. Korišćenje alternativnih tehnika prediktvnog održavanja mašina: akustička emisija, termovizija, analiza strujnih karamteristika elektromotora i analiza ulja.
 9. Predlog korektivnih mera za snižavanje povišenih nivoa vibracija: balansiranje u sopstvenim osloncima, dovođenje u osu, zamena oštećenoh delova...
 10. Korišćenje tehnike merenja i analize envelopnog spektra ubrzanja.
 11. Jednoravansko i dvoravansko balansiranje u sopstvenim osloncima.
 12. Pisanje i prezentovanje izveštaja svom menadžmentu sa opisom ciljeva programa, projektovanim budžetom, mogućnostima redukovanja troškova održavanja i planom za razvoj personalnog kadra u okviru grupe za održavanje.
 13. Pisanje i prezentovanje izveštaja članovima grupe za održavanje sa opisom i ocenom trenutnog operativnog stanja opreme, preporukom potrebnih korektivnih mera
 14. Pisanje i prezentovanje izveštaja o uspešnosti izvedenih korektivnih mera na opremi.

Detaljnija lista tematskih celina kursa nivoa III je data u matrici na kraju ovog dokumenta

Za pristup slušanju preporučuje se da kandidat poseduje minimum 24 meseci praktičnog vibrodijagnostičkog iskustva dok se za potpunu sertifikaciju od kandidata zahteva minimum 36 meseci praktičnog iskustva, kao i da je prethodno položio za sertifikat Vibrodijagnostičara nivoa II.

Trajanje kursa: 4 dana + ½ petog dana za opciono polaganje za dobijanje sertifikata Mobius Instituta.

Više o ovom kursu III

Tematske celine obuhvaćene kursevima Mobius Instituta

Sledeća tabela daje prikaz tematskih celina koje su obuhvaćene kursevima Početni kurs Kategorija I (operater), Napredni kurs Kategorije II (Vibrodijagnostičar nivoa II) i Napredni kurs Kategorije III (Vibrodijagnostičar nivoa III). Neke od tematskih celina su pokrivene kroz više kurseva sa obzirom da se manje / više detaljno obrađuju kroz različite kurseve

1. Pregled tehnika održavanja i održavanje po stanju

I

II

III

Tehnike održavanje: nakon pojave otkaza, preventivno, prediktivno, proaktivno

X

X

 

Održavanje sa ciljem povećanja pouzdanosti – precizno održavanje

X

X

 

Balansiranje, poravnanje, podmazivanje

X

X

 

Održavanje po stanju

X

X

 

Pregled tehnika merenja i analize vibracija

X

X

 

Alternativne tehnologije: analiza ulja, termovizija, akustička emisija, analiza strujnih veličina elekromotora

X

X

 

2. Osnovni principi mehaničkih vibracija

I

II

III

Harmonijsko kretanje

X

X

 

Period, frekvencija

X

X

 

Jedinice za frekvenciju: Hz, RPM, redovi

X

X

 

Amplituda: RMS, peak, peak-peak

X

X

 

Parametri: ubrzanje, brzina, pomeranje

X

X

 

Jedinice i konverzija jedinica

X

X

 

Vremenski i frekventni domen

 

X

X

Vektori i modulacija

 

 

X

Faza

 

X

X

Sopstvena frekvencija, rezonancija, kritični brojevi obrtaja

X

X

X

Sila (pobuda), odziv, krutost, prigušenje

 

 

X

Bijenje (beating), modulacija, analiza signala: sinus, testera, trougaoni,tranzijent, šum

 

X

X

3. Akvizicija podataka

I

II

III

Merni lanac

X

X

 

Dinamički opseg, odnos signala i šuma

 

X

 

Principi rada davača vibracija

X

X

 

Odabir tipa davača

X

X

 

Lokacija za montažu senzora

 

X

 

Detalji važni za montažu senzora, sopstvena frekvencija montiranog senzora

X

X

X

Fmax, ukupno vreme trajanja akvizicije

 

X

X

Konvencija za proximity probe

 

X

 

Trigerovana merenja

 

X

X

Planiranje ispitivanja

 

X

X

Procedure ispitivanja

X

X

X

Formati podataka

X

X

X

Upload – download baze mašina i rezultata

X

 

 

Prepiznavanje loše snimljenih signala: nema signala, vreme stabilizacija, ski – slope fenomen

X

X

X

Prepoznavanje nestabilnosti operativnog režima: broj obrtaja i opterećenje

X

X

X

Zapažanja na mašini

X

X

X

4. Procesiranje signala

I

II

III

RMS/peak detekcija

 

X

 

Analogno/digitalna konverzija

 

X

X

Analogno semplovanje / digitalno semplovanje

 

X

X

FFT algoritam

 

 

X

Aplikacija FFT –a

X

X

X

Lienarno VS Logaritamski

X

X

X

Funkcije prozora: uniformni, Hanning, Flat top

 

X

X

Filteri: niskopropusni, visokopropusni, pojasni, pojasno eliminišući

 

X

X

Antialising

 

X

X

Frekventni opseg, frekventna rezolucija

 

X

X

Redukcija šuma

 

X

X

Osrednjavanje: linearno, sinhrono vremensko, eksponencijalno, peak hold

 

X

X

Dinamički opseg

 

X

X

Odnos signala i šuma

 

X

X

Pravi zumirani spektar VS ekspanzija frekventne ose

 

 

X

5. Održavanje po stanju

I

II

III

Definicije baze mašina, održavanje definisane baze mašina

 

 

X

Evaluacija opreme i klasifikacija po prioritetima

 

X

 

Projektovanje monitoring programa

 

X

X

Podešavanje alarma: pojasni, uskopojasni, envelopa

 

X

X

Ustanovljavanje referentnih vrednosti

 

X

X

Trend analiza

X

X

 

Planiranje rute

 

X

X

Prepoznavanje postojanja otkaza rotirajuće mašine

X

X

 

6. Analiza okaza rotirajućih mašina

I

II

III

Spektralna analiza, harmonici, bočni pojasevi

 

X

X

Spektralne mape, dijagrami vodopada, kaskadni dijagrami

 

X

X

Analiza signala u vremenskom domenu

 

X

X

Analiza faze

 

X

X

Tranzijentna analiza

 

 

X

Analiza orbite

 

 

X

Analiza centralne linije rotora

 

 

X

Bode / Nyquist dijagrami

 

 

X

Envelopa

 

X

X

Pregled tehnika koje se koriste na terenu

 

X

X

Debalans

 

X

X

Nesaosnost

 

X

X

Krivo vratilo

 

 

X

Ekscentricitet

 

 

X

Mehanički zazori

 

X

X

Češanja rotora, nestabilnosti uljnog filma

 

 

X

Oštećenja ležajeva: kotrljajni i klizni ležajevi

 

X

X

Oštećenja elektromotora

 

X

X

Vibracije pumpi i ventilatora

 

 

X

Vibracije kaišnih prenosnika

 

X

X

Vibracije zupčastih prenosnika

 

X

X

Meka stopa

 

X

X

Rezonancije i kritični brojevi obrtaja

 

X

X

Vibracije turbo mašina

 

 

X

Opšta pravila za uočavanje i izolovanje otkaza na rotitajućim mašinama

X

 

 

7. Korektivne aktivnosti

I

II

III

Poravnanje vratila

 

X

X

Balansiranje u sopstvenim osloncima (jednoravansko i dvoravansko)

 

X

X

Zamena oštećenih komponenti mašina

 

 

X

Izolacija i prigušenje

 

 

X

Kontrola rezonancije

 

 

X

Izvođenje ostalih osnovne korektivnih aktivnosti

X

X

X

8. Poznavanje opreme

I

II

III

Električni motori, generatori

X

X

 

Pumpe i ventilatori

X

X

 

Parne i gasne turbine

X

X

 

Kompresori

X

X

 

Klipne mašine

X

X

 

Papirne mašine

X

X

 

Mašine alatke

X

X

 

Strukture, cevovodi

X

X

 

Zupčasti prenosnici

X

X

 

Ležajevi sa kotrljajnim telima

X

X

 

Klizni ležajevi

X

X

 

Zupčasta vratila

X

X

 

Remenice, kaišni prenosnici

X

X

 

Pumpna kola

X

X

 

9. Testovi prihvatljivosti opreme

I

II

III

Procedura ispitivanja

X

X

 

Izveštaji

 

X

X

10. Ispitivanje opreme i dijagnstika

I

II

III

Udarni testovi

 

X

X

Modalni testovi

 

X

X

Tranzijentna analiza

 

 

X

Operacioni modovi rada (ODS)

 

 

X

11. Izveštaji i dokumentacija

I

II

III

Izveštaji programa prediktivnog održavanja

 

X

X

Vibrodijagnostički izveštaji

 

X

X

Izveštaji namenjeni meadžmentu

 

X

X

12. Utvrđivanje stepena ozbiljnosti otkaza rotirajuće mašine

I

II

III

Spektralna analiza

 

X

X

Analiza u vremenskom domenu, analiza orbite

 

X

X

Nivoi vibracija: sumarni, uskopojasni, komponentalni

 

X

X

Stabla otkaza

 

X

X

SERTIFIKACIJA

Kursevi Mobius Instituta su saglasni sa odredbama standarda ISO 18436-2:2003 i “ASNT SNT-TC-1A Recommended Practice”. Sertifikacija je veoma bitna kako biste Vašem poslodavcu odnosno potencijalnom korisniku Vaših vibrodijagnostičkih usluga dokazali Vaš nivo kompetencije. Sertifikacija u oblasti vibrodijagnostike svaki dan dobija sve više na značaju i sve više kompanija poveravaju poslove održavanja rotirajućih mašina isključivo osobama koje su za to sertifikovane po gore pomenutim standardima. Ujedno, čest primer je da osiguravajuće kuće nisu voljne da preuzmu rizik od osiguranja  za kritične mašine ukoliko iste nisu ispitivane od strane sertifikovanog vibrodijagnostičara.

Da bi se kandidat sertifikovao neophodno je da isti:

 1. Poseduje minimalno zahtevano iskustvo za odgovarajući nivo sertifikacije
 2. Prođe odgovarajući nivo obuke – Mobius kurs odgovarajućeg nivoa
 3. Da položi sertifikacioni ispit

ISO 18436-2 i ASNT SNT-TC-1A definišu potreban nivo iskustva, obuke i tematske celine koje moraju biti pokrivene kursevima. Standardi definišu i sam ispit: teme, broj pitanja, trajanje, sigurnosne procedure i drugo.  Mobius Institut u potpunosti prati ove smernice.
Za kandidate koji:

 1. uspešno odslušaju kurs
 2. zadovoljavaju minimalne preduslove potrebne za pristupanje polaganju

nudi se mogućnost polaganja i dobijanja međunarodno priznatog sertifikata. Kandidati koji polože test dobijaju potpisanu i ispečatiranu diplomu.


Termini održavanja kurseva

Predlog termina:
1. CAT I kurs: 4.12.2017 – 6.12.2017
2. CAT III kurs: 11.12.2017 – 15.12.2017

Vreme održavanja: 09:00 – 16:00, sa jednočasovnom pauzom za ručak. Mesto održavanja kurseva je seminarska sala TRC PRO. Ukoliko se iz iste kompanije prijavi više od 6 osoba moguće je organizovati i tzv. in-house kurs (kod korisnika) u terminu koji odgovara slušaocima.

Napomene:
1. Predloženi termini su orijentacioni i mogu se po potrebi odnosno zahtevu većine učesnika menjati.
2. Za održavanje samog kursa potrebno je da broj prijavljenih kandidata bude veći od 8. U slučaju da je broj prijavljenih kandidata manji, kurs se odlaže do daljeg.
3. Ukoliko se kurs održava u seminarskoj sali TRC PRO maksimalni broj slušalaca u grupi je 16. U slučaju prijave većeg broja učesnika od predviđenog biće formirane grupe prema redosledu prispeća prijava sa novim terminima održavanja seminara o čemu će prijavljeni kandidati biti blagovremeno obavešteni.

Troškovi participacije

Dole prikazanim cenama je obuhvaćeno: prisustvo na predavanjima, seminarski materijal, osveženje u pauzama i ručak.

Opis

Jedinična cena [EUR] bez PDV-a

Učešće na kursu  vibration training ISO Category I / ASNT Level I i prateći materijal.

790

Učešće na kursu  vibration training ISO Category III / ASNT Level III i prateći materijal.

970

Opciona sertifikacija za nivoe I, II i III

550

Način prijavljivanja

Prijavljivanje se vrši slanjem email-a na mobiusinstitute@trcpro.rs ili slanjem popunjene prijave na fax (+381 21 6433824). Nakon potvrde prihvatanja prijave kandidat dobija email sa svojom korisničkom identifikacijom (ID studenta), korisničkim imenom i šifrom za unos svojih podataka i pun pristup tzv. iLearn Zoni Mobius Institute-a sa svim materijalima koji se koriste na kursu.

Rok za prijavljivanje

Termini održavanja na linku: http://www.mobiusinstitute.com/site2/detail.asp?LinkID=43#Serbia

Rok za prijavu je 30.11.2017

ČEKAMO VAS!